All News Events By Month

3

February

กิจกรรมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2556

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานในพิธีเปิด