All News Events By Month

4

April

กิจกรรมอบรมเครือข่ายผู้สูงอายุตำบลหนองป่าครั่ง ( ครั้งที่ 1 ) ประจำปี 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  โดยกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการครอบครัวอบอุ่น ภายใต้กิจกรรมอบรมเครือข่ายผู้สูงอายุตำบลหนองป่าครั่ง ( ครั้งที่ 1 ) ประจำปี 2556  เมื่อวันจันทร์ที่ 4   มีนาคม   2556   ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง