All News Events By Month

10

September

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินสินค้าชุมชนสู่การคัดสรรสินค้า OTOP ตำบลหนองป่าครั่ง ประจำปี 2555

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินสินค้าชุมชนสู่การคัดสรรสินค้า OTOP ตำบลหนองป่าครั่ง ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง