All News Events By Month

16

June

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจัดทำเวทีประชาคมผู้มีสิทธิรับการสนับสนุนทุนการศึกษา

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  โดยกองสวัสดิการสังคม  จัดทำเวทีประชาคมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  เพื่อพิจารณา  ผู้มีสิทธิรับการสนับสนุนทุนการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา   ประจำปี  2556  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16  มิถุนายน  2556 เวลา  19.00  น.   ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง