All News Events By Month

7

June

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งร่วมกิจกรรม “กาดวัฒนธรรมเกษตรพืชผักอาหารปลอดภัย (โก้งโค้ง) ครั้งที่ 1

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นำกลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่งร่วมกิจกรรม “กาดวัฒนธรรมเกษตรพืชผักอาหารปลอดภัย (โก้งโค้ง) ครั้งที่ 1 / 2556  วันที่  6 -7 มิถุนายน  2556  เวลา  08.00 – 18.00  น.