All News Events By Month

14

May

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งร่วมจำหน่ายสินค้าในงานการประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟิก

ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองป่าครั่งจัดแสดงพร้อมทั้งจำหน่ายในงานการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่   โดยมีกลุ่มบายศรีตำบลหนองป่าครั่ง  และกลุ่มสไบทอง ผลิตภ้ณฑ์ขึ้นชื่อของตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายครั้งนี้