All News Events By Month

30

September

โครงการฝึกอบรมดนตรี/นาฎศิลป์ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง

กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกลุ่มศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการฝึกอบรมคนตรี/นาฎศิลป์  สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชน  ตำบลหนองป่าครั่ง (ระยะที่1) เมื่อวันที่ 1 – 21 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา