All News Events By Month

30

August

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก ในระบบ 3D ในการออกแบบ

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์, สาขาการออกแบบ, สาขาเทคโนโลยีศิลป์ ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดอบรมสัมมนา "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก ในระบบ 3D ในการออกแบบ" ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยการแสดงแบบการตัดเย็บตามโครงการฯ ของกลุ่มอาชีพ และมีการเดินแฟชั่นโชว์จากนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งร่วมด้วย