1

September

คุ้มขันโตก

ที่อยู่: 
คุ้มขันโตก  (ถ่ายรูป -   ทานอาหาร )  หมู่ที่   4  ตำบลหนองป่าครั่ง   อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ติดต่อได้ที่คุณสมเกียรติ  ราคาอาหารกลางวัน   250   บาท   อาหารเย็น  550  บาท
หมู่ที่: 
หมู่ 4
หมายเลขโทรศัพท์: 
081-7249115