1

September

คุ้มพายัพ ขนมจีนหลายหม้อ

ที่อยู่: 
ตรงวงเวียนพายัพ   หมู่ที่  4   ตำบลหนองป่าครั่ง    อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ ( ราคาต่อคน   69  บาท )
หมู่ที่: 
หมู่ 4