1

September

นางลัดดา คำยอย

ที่อยู่: 
เลขที่  58 /6   หมู่ที่ 4   ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่  (อาหารพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ + อาหารทั่วไป  + ของหวาน   ชุดละ 35  บาท  ของหวาน 10  บาท )
หมู่ที่: 
หมู่ 4
หมายเลขโทรศัพท์: 
082-4522417