1

September

นางศรีลา วงศ์มูล

ที่อยู่: 
เลขที่  54  หมู่ที่  4  ตำบลหนองป่าครั่ง   อำเภอเมืองเชียงใหม่     จังหวัดเชียงใหม่ ( อาหารข้าวแกงร้อยหม้อ   -  ผลไม้ตามฤดูกลาง ราคา  15 – 20 (ถุง)  ราดข้าว  25 – 30  บาท )
หมู่ที่: 
หมู่ 4
หมายเลขโทรศัพท์: 
080-4951731