1

September

นายสมบูรณ์ มหาวรรณ

ที่อยู่: 
ร้านขายของชำสะปะอย่าง  ( ร้านบอลล์)  หมู่ที่ 4   ตำบลหนองป่าครั่ง   อำเภอเมืองเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่     โทร.085-0299993
หมู่ที่: 
หมู่ 4