1

September

ร้านกาแฟเหรียญทอง

ที่อยู่: 
( นายดำรงค์เกียรติ์      สง่างามจิตร  )  หมู่ที่  3    ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่     จังหวัดเชียงใหม่ ( ราคา 20 – 25  บาท)
หมู่ที่: 
หมู่ 3
หมายเลขโทรศัพท์: 
053 – 117225