1

September

ร้านก๋วยเตี๋ยวนครปฐมโอชา

ที่อยู่: 
หมู่ที่ 2   ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอเมืองเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่    (ราคา  30  -  40  บาท )
หมู่ที่: 
หมู่ 2