31

August

ร้านขนมไทย หน้าตึกนวดแผนไทยสาขา 2

ที่อยู่: 
หมู่ที่ 1   ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ที่: 
หมู่ 1