31

August

ร้านครัวกระดังงา

ที่อยู่: 
อาหารพื้นเมือง   หมู่ที่  1   ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่     จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ที่: 
หมู่ 1
หมายเลขโทรศัพท์: 
081-1122420