1

September

ร้านสาม ต. ( ร้านขายของชำ)

ที่อยู่: 
นายสมศักดิ์    แดงสด  หน้าโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง   อำเภอเมืองเชียงใหม่        จังหวัดเชียงใหม่    
หมู่ที่: 
หมู่ 3