31

August

ร้านอีสาน เหรียญทอง

ที่อยู่: 
ร้านอีสาน เหรียญทอง  (  ตรงข้ามฟ้าคราม )  หมู่ที่ 1   ตำบลหนองป่าครั่ง    อำเภอเมืองใหม่เชียงใหม่      จังหวัดเชียงใหม่      ราคาเริ่มต้น  35 – 50   บาท
หมู่ที่: 
หมู่ 1