1

September

ร้านเฮือนคำ

ที่อยู่: 
ร้านเฮือนคำ  โดยคุณทิวาพร    เดินแปง  หมู่ที่  1    ตำบลหนองป่าครั่ง   อำเภอเมือง เชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ ราคาเริ่มต้น  30 – 50   บาท
หมู่ที่: 
หมู่ 1
หมายเลขโทรศัพท์: 
089-5538927