1

September

ร้าน ซี พี ที เครื่องหนัง

ที่อยู่: 
โดยคุณสมปอง  สุภิสิงห์    หมู่ที่  3  ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ที่: 
หมู่ 3
หมายเลขโทรศัพท์: 
053-3047823