1

September

ศูนย์สาธิตกลุ่มบายศรีตำบลหนองป่าครั่ง

ที่อยู่: 
หมู่ที่  6   ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่     จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ที่: 
หมู่ 6
หมายเลขโทรศัพท์: 
053-305123