15

January

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะพระนิสิต และ นักศึกษา สาขารัฐศาสตร์ จากวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานเรื่อง การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย